Languages

Kases aparāti un kases sistēmas jāpārprogrammē uz PVN likmi 21% apmērā līdz 2012.gada 30.jūnijam

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka saskaņā ar 2012.gada 24.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” no 2012.gada 1.jūlija tiek mainīta (pazemināta) pievienotās vērtības nodokļa standartlikme no līdzšinējiem 22% uz 21% apmērā. Tādējādi komersantu kases aparātos un kases sistēmās PVN likme 21% apmērā ir jāieprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam ieskaitot.

 

Normatīvajos aktos nav paredzēts pārejas periods mainītās pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likmes piemērošanas uzsākšanai, tādējādi kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietotājiem jānodrošina, lai kases aparātā savlaicīgi, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam, tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti – atbilstošā PVN likme 21% apmērā, kas norādāma kases čekā, kā arī X un Z pārskatā.

 

Ja kases sistēmu pārprogrammēšanu veic apkalpojošais dienests, tad kases aparāta lietotājam kases aparāta žurnālā ir jāreģistrē precīzs apkalpojošā dienesta izsaukšanas datums un laiks. Par mainītās PVN likmes ieprogrammēšanu kases aparāta lietotājam vai apkalpojošam dienestam VID nav jāziņo.

 

Gadījumā, ja apkalpojošais dienests nebūs veicis jaunās PVN likmes pārprogrammēšanu pēc 2012.gada 1.jūlija, tad līdz kases aparāta pārprogrammēšanai lietotājam darījumi kases aparātā jāreģistrē ar iepriekšējo PVN likmi, kāda ir ieprogrammēta kases aparātā. Šajā laikposmā, kamēr par kases aparātā reģistrētajiem darījumiem tiek izsniegts kases čeks, kurā norādīta neatbilstoša PVN likme, kases čeks tikai apliecinās par darījumu saņemto samaksu. Kases aparāta lietotājam ir pienākums pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniegt attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti visi likumā „Par grāmatvedību” un likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktie rekvizīti, kā arī kases čeka datums un numurs. Papildus kases čekam noformētajā attaisnojuma dokumentā norādāma ar 2012.gada 1.jūliju spēkā esošā darījumam piemērojamā PVN likme un summa. Kases čeku ar neatbilstošu PVN likmi bez papildus noformēta attaisnojuma dokumenta nevarēs izmantot par attaisnojuma dokumentu.

 

Savukārt gadījumā, ja nenotiks iejaukšanās kases aparāta konstrukcijā un netiks noņemtas vai bojātas apkalpojošā dienesta uzliktās plombas, tad kases aparāta lietotājs pats var veikt atbilstošo PVN likmju ieprogrammēšanu kases aparātā (izņemot kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā). Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 17.punktā noteikto, kases aparāta lietotājs pēc nodokļa likmju ieprogrammēšanas:

  • izdrukā Z pārskatu, kuru apstiprina ar lietotāja parakstu un ielīmē kases aparāta tehniskajā pasē;
  • nekavējoties izdara ierakstu kases aparāta tehniskajā pasē, norādot datumu un laiku un apstiprinot to ar lietotāja parakstu;
  • par veikto programmēšanu piecu dienu laikā rakstiski informē apkalpojošo dienestu, kurš pēdējo reizi veicis kases aparāta apkalpošanu un plombēšanu.

 

Par numurētajām un VID reģistrētajām biļetēm

 

Gadījumā ja, mainoties PVN likmei, netiek mainīta tipogrāfiski iespiesto un VID reģistrēto biļešu cena, VID iesaka biļetē ar roku labot norādīto PVN likmi un summu.

 

Tās biļetes, kurām no 2012.gada 1.jūlija, uzsākot mainītās PVN likmes piemērošanu, mainās cena, jāpārreģistrē VID.

 

Savukārt, ja nodokļu maksātājs ar 2012.gada 1.jūliju nevēlas šīs biļetes vairs izmantot, tad nodokļu maksātājs:

  • sagatavo pārskatu par biļešu izlietojumu par 2012.gada 2.ceturksni;
  • sagatavo aktu par uz 2012.gada 30.jūniju atlikumā esošajām biļetēm;
  • neizlietotās un norakstīšanai paredzētās biļetes, pamatojoties uz sastādīto aktu, noraksta;
  • ne vēlāk kā līdz 2012.gada 25.jūlijam iesniedz VID pārskatu par biļešu izlietojumu un vienu akta eksemplāru, kurā norādīta informācija par atlikumā esošajām biļetēm, kas tiek norakstītas (iznīcinātas) uzņēmumā.

 

Plašāka informācija par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi / Pievienotās vērtības nodoklis / Tiesību akti.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā nodokļu maksātāji ir aicināt zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi, Elektroniskās deklarēšanas sistēma”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID, atsauksmes.

 

26.06.2012.
Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa